Informació de la seu electrònica


D'acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, el còmput dels terminis de tramitació resta suspès durant la vigència de l'estat l'alarma i de les pròrrogues que s'adoptin.

 

 

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

  • La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà
  • L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Decret de creació de la seu electrònica i del registre

  • Decret de creació de la Seu Electrònica i Registre Electrònic

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà que requereixen identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d’accés als serveis.

Seu Electrònica

URL: https://www.guardioladebergueda.cat/seu_electronica
Emès per a: Ajuntament de Guardiola de Berguedà
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)

L'Ajuntament  també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Gestió Tributaria
URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=098&municipi=1
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
URL: https://bop.diba.cat
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA

Tramitació electrònica
URL: https://guardioladebergueda.eadministracio.cat
Emès per a: Espublico servicios para la administración S.A.
Emès per: DigiCert
Tipus certificat: SHA2 Secure Server CA

Eines de validació de certificats

  1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: https://www.eacat.cat/web/guest/signatura
  2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-11-2020 17:23